Home | Web Services | About us | Contact Us |               
Web Site Service, BDigitalLink.com    
Term and Condition of using BDigitalLink Service
BDigitalLink.com


      Terms and Conditions

I) เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

การใช้บริการใด ๆ ของ BDigitalLink เป็นไปภายใต้การยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ (Terms and Conditions) และตามข้อตกลงอื่นใดตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ต่อไปในข้อตกลงนี้ "เรา", "พวกเรา", "ของเรา", "ของพวกเรา", “ผู้ให้บริการ” จะเป็นการอ้างอิงถึง " BDigitalLink " และ "คุณ", "ของคุณ", "พวกเขา", "ของพวกเขา" "ผู้ใช้", “ลูกค้า”, "ผู้ใช้บริการ" จะเป็นการอ้างอิงถึง "ลูกค้าของ BDigitalLink"

เงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้ มีผลบังคับใช้ทันทีที่ลูกค้าเริ่มต้นใช้บริการกับ BDigitalLink ได้ประกาศเอาไว้บนหน้าเว็บไซต์ อย่างชัดเจน

ขอให้ลูกค้าทุกท่านโปรดทำความเข้าใจและปฎิบัติตามนี้ เมื่อท่านยอมรับข้อตกลง และใช้บริการกับ BDigitalLink แล้ว ท่านต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หาก BDigitalLink ตรวจพบว่า ลูกค้า ละเมิดข้อตกลง จนทำให้เกิดความเสียหาย BDigitalLink จะทำการปิด Account หรือ Website เว็บของ ลูกค้าทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการคืนแต่อย่างใด

ผู้ให้บริการ BDigitalLink ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ “ไม่ให้ใช้บริการ” กับ BDigitalLink และจะทำการปิด Website ทั้งที ในลักษณะดังต่อไปนี้ สำหรับทุกบริการที่สั่งซื้อจาก BDigitalLink

1) เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น

2) เว็บไซต์ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติและบทกฎหมาย พระราชกำหนด แห่งราชอาณาจักรไทย

3) เว็บไซต์ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือขัดต่อศีลธรรมในสังคมไทย

4) กิจกรรมใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายไทย ระหว่างประเทศ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติและบทกฎหมาย พระราชกำหนด หรือ ทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ ทางผู้ให้บริการ หรือ BDigitalLink ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเว็บไซต์นั้น จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะงดให้บริการนั้นทันที พร้อมทั้งไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งอาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาเบื้องต้นจากผู้ให้บริการ เป็นสำคัญ

5) เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกด้วย

6) เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ bittorent, tracker, pirate software, Hacker, Warez, Crack, Backdoor, Phishing เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย

7) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท

8) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ online streaming, Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและ ผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม

9) ใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์นี้อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing

10) ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก

11) การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด

12) เว็บไซต์ที่มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554 หรือฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

13) ผู้ให้บริการ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำ Commercial Mass E-mailing หรือที่รู้จักกันในนาม "Spamming" ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น เมื่อตรวจพบจะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดใดทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14) เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ หรือเว็บไซต์ผิดศีลธรรม หรือ เว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ให้บริการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

15) ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา หรือ ปิดเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำ นั้นเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่

16) การใช้งานในลักษณะ File Hosting ที่ไม่ใช่การใช้งานลักษณะ Web Hosting การพิจาณาว่าท่านทำผิดข้อตกลงข้อนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการเท่านั้น

17) web spider หรือ indexer (รวมทั้ง Google Cash / AdSpy),

18) Wordpress MU (Wordpress ธรรมดาใช้ได้), Discuz, ECmall, Ucenter, Moodle e-Learning, Blogmagic, owncloud หรือ script อื่นๆ ที่ผู้ให้บริการพิาจารณาว่าใช้ทรัพยากรมากและกระทบต่อความเสถียรโดยรวมของ Server

II)เงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

1) ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลมั่วเข้ามา ผู้ให้บริการจะไม่จัดทำตามคำขอ

2) โดเมนเนมที่ถูกจดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากผู้ใช้บริการต้องการชื่อใหม่ผู้ใช้บริการต้องชำระสำหรับค่าบริการจดโดเมนใหม่

3) ในกรณีที่ชำระค่าบริการแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ สิทธิ์ฟรีโดเมนเนมหรือย้ายโดเมนเนมในโฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนม ผู้ใช้บริการสามารถรักษาสิทธิ์ได้ภายใน 1 เดือน หลังจากการชำระค่าบริการ หากเกิน 1 เดือนแล้ว ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชำระค่าบริการสำหรับค่าโดเมนเนม ในกรณีต่ออายุโฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนมจำแป็นต้องระบุชื่อโดเมนเนมที่จะใช้ /ต่อฟรี ภายใน 1 เดือน

4) ผู้ให้บริการจะดำเนินการเปิดการให้บริการ ทันทีภายใน 48 ชั่วโมง ในวันทำการ หลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วน หากชำระค่าบริการมาแล้วแต่ส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุหมายเลขการสั่งซื้อหรือชื่อโดเมนหรือเบอร์ติดต่อกลับ หรือ ขาดการติดต่อภายใน 1 เดือน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ

5) ผู้ให้บริการจะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล์ที่ผู้ใช้ บริการบันทึกในระบบ หากไม่สามารถใช้อีเมล์ดังกล่าวได้ ผู้บริการอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมคือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลลับแก่ผู้ขอได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม

6) ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ บริการชั่วคราว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ Quota พื้นที่ หรือ Traffic หรือ Bandwidth เกิน โดยจะมีอีเมล์แจ้งไปก่อนภายใน 7 วัน ก่อนที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว หากผู้ใช้บริการได้รับอีเมล์แจ้งแล้ว กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อเพิ่ม Quota ด่วน โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเพิ่ม Quota นั่นๆ

7) กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือบริการใด ๆ ตามกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าท่านยังไม่ได้แจ้งการชำระเงินหลังจาก 1 สัปดาห์ ของวันที่ครบกำหนดชำระ ทางเราจะลบข้อมูลเว็บไซต์ของท่านออกจากระบบ โดยไม่สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้อีก

8) ผู้ให้บริการขอจำกัด inode (file) ไว้ที่ 5,000 files ต่อ account และ file รูปภาพขนาดไม่เกิน 1Mb ต่อรูป เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของใช้ Hosting servers (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของ Hosting ที่ใช้งาน)

9) ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการทันที เมื่อมีการใช้ งานทรัพยากรเกินกำลังจนทำให้ระบบโดยรวมเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อลูกค้าท่านอื่นๆ และจะเปิดให้ใช้งานเมื่อมีการแก้ไขปัญหาต่างๆจนแล้วเสร็จ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกไม่ให้บริการไปเลยก็ได้ซึ่งขึ้นกับ ดุลพินิจของผู้ให้บริการเท่านั้น หากยกเลิกไม่ให้บริการ ทางผู้ให้บริการจะคืนเงินตามระยะ เวลาที่เหลืออยู่ให้ผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับทุกบริการที่สั่งซื้อจากเรา

10) ไฟล์ใดใดที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Server เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อตกลงนี้มีผลบังคับเฉพาะ Shared Web Hosting Service

11) ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่า กรณีใดใด หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเราจะมีบริการสำรองข้อมูลทุกวัน แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้นคุณจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ ซึ่งผู้ใช้บริการต้องเป็นคนออกแบบและติดตั้งระบบ backup ด้วยตนเอง

12) ผู้ให้บริการ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้าน Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียน การใช้งานในด้านต่างๆ ของ Script โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคำถามนั้น โดยอาจจะให้ Link ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเอง ซึ่งทางผู้ให้บริการ จะให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับ Web Hosting เท่านั้น โดยหน้าที่หลักของผู้ให้บริการ คือผู้ให้บริการ Web Hosting ซึ่งเป็นการดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ ให้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่ให้บริการเท่านั้น

13) *ผู้ให้บริการยินดีคืนเงินค่าบริการให้ในกรณี หากผู้ใช้บริการไม่พอใจในบริการจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (ไม่รวมค่าโดเมนเนม) ของผู้ให้บริการเอง ภายใน 15 วัน ( โดยผู้ให้บริการยินดีคืนค่าบริการหากผู้ใช้บริการไม่ได้ กระทำการใดๆ ผิดกฎตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ การคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พอใจบริการ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เปิดใช้บริการ) (อ่านเงื่อนไขการคืนค่าบริการด้านล่าง)

14) ในกรณีที่ใช้โฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนม หากไม่เอาโดเมน ไม่สามารถแลกเป็นส่วนลดได้

15) กรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง กับผู้ให้บริการ ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น

16) ข้อมูลเนื้อหา และการออกแบบเว็บไซต์ ต่างๆที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำขึ้น ผู้ให้บริการ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ ผู้ใช้บริการคัดลอก ทำซ้ำหรือ นำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร

17) ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

18) เงื่อนไขเพิ่มเติมในบริการ One-Stop Web Service :-
18.1 ลิขสิทธิ์ ส่วนของลูกค้าคือ ข้อมูลและรูปภาพ (ข้อมูล และรูปภาพทุกภาพ ลูกค้าต้องเป็นผู้จัดหา) และ Domain Name
18.2 ลิขสิทธิ์ ส่วนของ BDigitalLink คือ โครงสร้าง Program Webtemplate, Web Administration (การจัดการแก้ไขข้อมูลใน Website) และรูปแบบ Webtemplate, Web Administration
18.2 ลิขสิทธิ์ Webtemplate, Web Administration เป็นของ BDigitalLink เพียงผู้เดียว
Webtemplate, Web Administration เหล่านี้เป็นบริการของ BDigitalLink เขียนขึ้นสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการกับ BDigitalLink เท่านั้น หากลูกค้าย้ายหรือยกเลิกบริการใดๆ ออกจากบริการของ BDigitalLink ลูกค้าไม่สามารถนำ รูปแบบ Webtemplate และ Web Administration ไปใช้ต่อกับบริการของผู้อื่น และไม่สามารถอ้างสิทธิการเป็นเจ้าใน Webtemplate, Web Administration ดังกล่าวได้
18.3 รูปแบบ Webtemplate หากลูกค้าต้องการแก้ไขรายละเอียดของ Webtemplate เช่น Tone สี, การเพิ่ม-ลดรูปแบบ และ/หรือ อื่นๆ เป็นต้น จะมีค่าใช้จ่ายการในดำเนินงานดังกล่าว แต่สิทธิหรือลิขสิทธิ์ Webtemplate ความเป็นเจ้าของเป็นของ BDigitalLink เท่านั้น
18.4 การดัดแปลง Web Administration ตามความต้องการของลูกค้า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการบริการดังกล่าว แต่สิทธิหรือลิขสิทธิ์ Web Administration ความเป็นเจ้าของเป็นของ BDigitalLink เท่านั้น
18.5 บริการ One-Stop Web Service เป็นบริการ Web Package ที่รวมการใช้บริการ Webtemplate, Web Administration และ Domain Name เป็นเวลา 1 ปี หรือ ปีต่อปี หากลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ ลูกค้าสามารถย้าย Domain Name ของลูกค้า ไปยังผู้ให้บริการอื่นได้ สำหรับค่าใช้จ่าย ในการย้าย Domain Name เป็นส่วนที่ลูกค้ารับผิดชอบ ส่วนบริการ Webtemplate, บริการ Web Administration และโครงสร้าง Program ของ Webtemplate, Web Administration ลูกค้าไม่สามารถย้ายไปยังผู้ให้บริการอื่นได้ เพราะเป็นสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ของ BDigitalLink แต่เพียงผู้เดียว

19) เงื่อนไขเพิ่มเติมในบริการ Web Design ลิขสิทธิ์ ใน Web Design ตามที่ลูกค้าตกลงเลือกใช้ เป็นของลูกค้า

20) เงื่อนไขเพิ่มเติมในบริการ Web Hosting การดูแล จัดการเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

21) เงื่อนไขเพิ่มเติมในบริการ Web Maintenance

21.1) การอัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อความ / เนื้อหา / สำเนา ในหน้าเว็บที่มีอยู่ (ส่วนของข้อมูลจัดทำโดยลูกค้า)
21.2) การอัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง รูปภาพ ในหน้าเว็บ (ภาพของลูกค้า)
21.3) การอัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ / บริการ / โปรโมชัน (ชื่อ คำอธิบาย ฯลฯ )
21.4) การอัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อความ / เนื้อหา / สำเนา ในหน้าเว็บที่มีอยู่
21.5) การอัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อความ/ รูปภาพ บางส่วน 1 หน้า Website นับเป็น 1 หน้า
21.6) ข้อมูล 1 หน้า หมายถึงการปริ้นท์เอาท์ 1 หน้าเว็บ เป็นกระดาษเท่ากับ 1 หน้า A4
21.7) ข้อมูล 1 หน้า มีรูปภาพได้ไม่เกิน 3 ภาพ โดยลูกค้าเป็นผู้จัดหาภาพ
21.8) กรณีอัพเดทหรือแก้ไขข้อมูลเกินข้อตกลงคิดบริการ 1,500 บาท/หน้า A4
21.9) รูปภาพที่ใช้ หากต้องการตกแต่ง เพิ่มเติม Graphic, Retouch รูปภาพ หรือตกแต่งรูปภาพ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
21.10) บริการนี้ไม่รวมการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมโครงสร้างเว็บไซต์
21.11) รูปภาพที่ใช้ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
21.12) ลูกค้าจะต้องสั่งให้ BDigitalLink ทำการแก้ไข ข้อมูล รูปภาพ ในตำแหน่งที่ลูกค้ากำหนด โดยส่งคำสั่งทาง Email เท่านั้น
21.13) ลูกค้าจะต้องส่งข้อมูล รูปภาพ ในการอัพเดทให้กับ BDigitalLink ตามตกลงกัน
21.14) การจัดส่งข้อมูล รูปภาพ เพื่ออัพเดทผ่านทาง E-Mail เท่านั้น
21.15) สิทธิการใช้ update ข้อมูล รูปภาพ ตามข้อตกลงในแต่ละปี กรณีลูกค้าไม่ได้ส่งข้อมูลให้ตามตกลง ถือว่าสละสิทธิ์ในการอัพเดทในปีนั้นๆ
21.16) สิทธิในการใช้บริการ ปี ต่อ ปีเท่านั้น เมื่อใช้สิทธิไม่ครบ ไม่สามารถขยายเวลาการใช้สิทธิ

22) ราคาการใช้บริการต่างๆ ที่ปรากฏใน Website อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า